Nu geen dwangarbeid zegt B en W

we wachten wel tot na de verkiezingen ( website redactie)
 
 
 
 
 
 
 
 
gemeente Schiedam
 
Gemeenteraad van Schiedam
Postbus 1501
3100 EA SCHIEDAM
UW KENMERK  uw BRIEF VAN
ONDERWERP  Beantwoording vragen SP
 
Geachte dames, heren,
ONS KENMERK  14UIT03090  DOORKIESNUMMER 14010
Burgemeester en wethouders  Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM  
Stadskantoor  Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 14010
F 010 473 7021 W www.schiedam.nl
DATUM   24 februari 2014
E-MAIL  contact@schiedam.nl
De fractie SP heeft op 29 januari 2014 vragen gesteld over regels bijstand
 (Nr. 14INK01418)
 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2013 stemde de gemeenteraad van Schiedam
in met 'Maatregelenverordeningen WWB en IOA W/IOAZ'. 
Alleen de SP stemde hier tegen omdat er geregeld werd dat uitkeringsgerechtigden
 om hun uitkering te behouden aan het werk kunnen worden gezet.
 Een van de argumenten van het college was dat dit opgenomen was in de Participatiewet en als
het nu niet geregeld werd, zou het college over drie maanden een nieuw voorstel voor wijziging van de
verordeningen naar de gemeenteraad moeten sturen
.
Vandaag berichten verschillende landelijke media dat het kabinet de plannen voor regels over de
bijstand zal bijstellen.
 Het is dan aan de gemeenten om te besluiten of ze al dan niet een tegenprestatie
voor een uitkering vragen.
In de twee grootste steden van Nederland zien we al waar
 het gedwongen werken toe leidt.
 
 In Amsterdam doen uitkeringsgerechtigden totaal nutteloos werk en
 in Rotterdam verdringen ze medewerkers van o.a. stadsreiniging en thuiszorg.
 
 
De SP heeft nu de volgende vragen.
1.
Is het college op de hoogte van het voornemen van de regering om aan de gemeenten over te laten of
ze al dan niet een tegenprestatie vragen voor een uitkering?
Antwoord:
Ja.
 
 
 
 
2.
Zo ja, is het college bereid om een nieuw voorstel naar de gemeenteraad te sturen waarin artikel 6 e,
daarin wordt geregeld dat uitkeringsgerechtigden voor hun uitkering werk verrichten, wordt
geschrapt?
 
Antwoord:
Artikel6e van de Maatregelenverordening regelt de mogelijkheid om een maatregel op te leggen in
verband met de tegenprestatie.
 Op dit moment wordt er in Schiedam geen invulling gegeven aan de
tegenprestatie. 
Wanneer dit eventueel alsnog gaat gebeuren,
 hoeft de verordening in ieder geval
niet te worden aangepast. 
Immers: in het geval dat er een tegenprestatie zou worden opgelegd, is er al
een passende sanctie voorhanden bij het niet nakomen hiervan.
 Wanneer er geen tegenprestatie wordt
opgelegd, is artikel 6e feitelijk overbodig.
 
 Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet
toepassen van de tegenprestatie.
 
Dat maakt dat er vooralsnog geen aanleiding is om de
Maatregelenverordening op dit punt te wijzigen.
 
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris,         de burgemeester,
 
ir. JC van Ginkel       C.HJ. Lamers
 
 
 
 
bron