Projecten /dwangarbeid /reintegratie/

                tegenprestatie/onbeloonde arbeid/

                                   maatschappelijke inspanning

 
 
Dit is gewone verdringing beveiligingsbedrijven willen maar wat graag mensen leveren, 
maar regering, rijkswaterstaat en de gemeente misbruiken liever werklozen, dat is goedkoper
 ..........  HELP RIJKSWATERSTAAT IN DE BIJSTAND........... website redactie
 
 
 
Toezichthouders bij Beneluxtunnel

beneluxtunnelVLAARDINGEN/SCHIEDAM - Op woensdag 7 mei starten Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam met het inzetten van langdurig werklozen als toezichthouders bij de Beneluxtunnel. De toezichthouders gaan aan zowel de noord- als de zuidzijde van de Beneluxtunnel de roltrappen en liften voor fietsers bewaken van 07.00 tot 12.00 uur. Later volgt ook een middagploeg. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Enerzijds wordt de veiligheid van fietsers bij de fietstunnel gewaarborgd en vandalisme voorkomen. Anderzijds doen langdurig werklozen werkervaring op, waardoor ze meer kans hebben om door te stromen naar een reguliere baan.

De toezichthouders hebben onder andere tot taak om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag. Zij krijgen een korte cursus en zijn door Rijkswaterstaat voorzien van onderdak, fietsen, vereiste kleding en mobiele telefoon om contact te kunnen hebben met de meldkamer van Schiedam. Zo kunnen zij eenvoudig de hulp inroepen van bijvoorbeeld de politie. De gemeente Schiedam zorgt voor een coördinator die de toezichthouders begeleidt en voor aanvullende scholing van de toezichthouders.

 

 

bron https://www.vlaardingen24.nl/nieuwsbericht/6116/Toezichthouders_bij_Beneluxtunnel/#.U2VNU4ZmhcY

 

 

 

Irado en BGS vervolgen succesvol detacheringtraject

28 april 2014

Na een geslaagd detacheringtraject waarin 11 BGS’ers onder begeleiding

 van Irado-medewerkers de openbare ruimte in Schiedam onderhouden,

 werd maandag 28 april daar officieel vervolg aan gegeven. 

In plaats van 11 komen nu 39 BGS’ers ons versterken om de stad schoon en groen te houden.

Samenwerking biedt kansen

Deze samenwerking biedt BGS-medewerkers de kans

 om zich breder te ontwikkelen dan alleen op het gebied van groen.

 

 En met deze detachering wordt 

invulling gegeven aan de Participatiewet.

Irado directeur A. Hertog en BGS ad interim directeur P. Mekking ondertekenden detacheringcontract

Irado directeur A. Hertog en BGS ad interim directeur P. Mekking ondertekenden detacheringcontract

Paul Mekking, ad interim directeur BGS: “Wij zijn blij dat Irado onze medewerkers de ruimte wil bieden 

om in hun persoonlijke ontwikkeling te kunnen groeien.”

 

noot website redactie

 dhr P Mekking is ook manager bij werk en inkomen de voormalige sociale dienst

kan ie gelijk een beetje op de dwangarbeiders/sters letten, de schielanders

werken met behoud van uitkering, dus onbetaalde arbeid/ dwangarbeid en

ze moeten natuurlijk wel een beetje hun best doen, anders kort hij gewoon hun uitkering

of je krijgt dan door te werken verlies je je uitkering?????

 

André Hertog, directeur Irado: “Het begeleiden van- en werken met- BGS’ers is ons goed bevallen.

 En hiermee vervullen we wederom onze maatschappelijke doelstellingen.

 Deze mensen komen onder directe aansturing van onze reiniging- en groenspecialisten. 

Hierdoor verwerven ze nog meer vakkennis en kunnen we gezamenlijk werken aan een schone en verzorgde leefomgeving.”

 

bron

https://www.irado.nl/nieuws/irado-en-bgs-vervolgen-succesvol-detacheringtraject

 

Jaarverslagen irado

 

Bij Irado heet dwangarbeid schielanders jaarverslag 2012

 

Dwangarbeid Centrum Schiedam

https://www.bgs-schiedam.nl/

 

 

https://www.hetgoed.nl/Organisatie/Werkgelegenheid.aspx

In alle vestigingen van Het Goed zijn – in het kader van re-integratie naar werk, additionele werkleerplekken ingericht.

 

 

volgens jaarstukken 2013  vanaf blz 48

Er is een regionale (MVS)-visie ontwikkeld op de uitvoering 

van de Participatiewet met belangrijke kaders op het

gebied van werkgeversdienstverlening, het toeleidingsproces

van de klant (signalering, intake en diagnose) en de

gemeentelijke inzet voor de begeleiding naar werk voor de

verschillende doelgroepen. Binnen deze kaders ontwikkelt

de gemeente strategisch beleid voor verschillende onderwerpen.

• De MVS-gemeenten hebben een besluit genomen over het

regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts, dat wordt

gevormd door een samenvoeging van de sociale diensten

en sociale werkvoorziening uit de drie gemeenten. De

hoofdlijnen van deze nieuwe organisatie zijn vastgelegd in

de nota Stroomopwaarts

• Het regionale project Baanbrekend (een samenwerking

tussen de MVS-gemeenten en Randstad) is voortgezet. Dit

is een project voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering

en nieuwe aanvragers met een korte afstand tot de

arbeidsmarkt. Het aantal plaatsingen dat Baanbrekend in

2013 moet realiseren is bijgesteld naar 600 voor de drie gemeenten.

Omdat Baanbrekend een regionaal project is, is

het lastig een nauwkeurige vertaling te maken naar het aantal

te realiseren plaatsingen voor Schiedam. Grosso modo

zouden dit circa 300 plaatsingen moeten zijn. Hiervan is

80% gerealiseerd.

• Ook het regionale project Startpunt Go is voortgezet; voor

ondersteuning van jongeren die werk zoeken of een opleiding

willen volgen.

• Er zijn groepstrainingen georganiseerd voor mensen met

een middelgrote afstand tot de arbeidsmarkt. De kracht van

deze aanpak is dat er een groepsdynamiek ontstaat, waardoor

mensen elkaar gaan helpen en elkaar motiveren. In

de groepstrainingen wordt de individuele voortgang van

klanten besproken en worden vervolgstappen afgesproken.

Voor de deelnemers kan dit betekenen dat zij opdrachten

krijgen om uit te voeren, of dat zij zelfstandig ondersteuning

moeten organiseren bij bijvoorbeeld schuldhulpverlening

of maatschappelijk werk.

• Er is extra werkgelegenheid gecreëerd door met opdrachtnemers

afspraken te maken over de inzet van werkzoekenden

in het kader van ‘social return’ (onder andere in de

zorg, groen en bouw). Dit betreft vooral mensen met een

middelgrote afstand tot de arbeidsmarkt.

• Er zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met

werkgevers die werkervaringsplekken met behoud van

uitkering beschikbaar stellen voor mensen met een grotere

afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen krijgen begeleiding

op de werkplek en worden in staat gesteld om gerichte

trainingen te volgen. Dat vergroot de kans op (behoud van)

regulier werk.

• Er zijn in het kader van het project ‘Work First’ blz 29 afspraken

gemaakt met een werkgever over het beschikbaar stellen

van arbeidsplaatsen voor mensen die door een negatieve

houding en gedrag niet aan de slag komen. Het doel van

deze interventie is niet om mensen te ‘straffen’, maar door

middel van een gerichte aanpak een verandering in houding

en gedrag te bewerkstelligen. Hierdoor zijn er betere

kansen op doorstroming naar regulier werk.

• Er zijn stappen gezet in de integrale aanpak met onderwijsinstellingen

en het bedrijfsleven om de mismatch tussen

onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. Zo heeft Schiedam

besloten om deel te nemen aan de Technetkring. Doel

van Technetkring is een aanzienlijke toename van de instroom

en gediplomeerde uitstroom van leerlingen in de

technische opleidingen. Het resultaat hiervan is voldoende

goed opgeleid personeel op de regionale arbeidsmarkt.

Ook nam Schiedam deel aan de zogenoemde Kennisalliantie

die de maritieme sector op de kaart wil zetten.

• Het project Buurtkracht is opgezet. Daarmee wordt invulling

gegeven aan de vooralsnog vrijwillige tegenprestatie.

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering doen maatschappelijk

nuttig werk, zoals licht huishoudelijke hulp, hulp bij

boodschappen of klusjes in en om het huis.

 

blz  55

Product inkomensvoorzieningen

Het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen tot 2.257 personen, terwijl in de Berap 2013 nog is

uitgegaan van circa 2.200 uitkeringsgerechtigden.

 

Het aantal uwv "ers, werklozen met een ww uitkering weten we nu ook dat is 2283